Verksamhet

Hem och Skola-föreningen vid Smedsby-Böle skola r.f. verkar vid Smedsby-Böle Skola i Smedsby i Korsholms kommun. Föreningen har gamla anor, och  hör till de äldre Hem och Skola-föreningarna i Svenskfinland. Lågstadiet har cirka 250 elever, och de flesta familjer är medlemsfamiljer.

Föreningens uppgift är befrämja samarbetet mellan skolan och samtliga elevers hem och stöda skolan och hemmen i deras strävan att ge barn en god uppväxtmiljö. Föreningen försöker också ge en liten guldkant på skolvardagen genom att stöda skolans kringverksamhet.

Föreningen anordnar till exempel varje år flera större evenemang, där elever, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar, lärare, vänner och bekanta kan deltaga.  Vid arrangerandet och genomförandet av dessa evenemang har klassföräldrarna en mycket central roll.

Dessa evenemang ger eleverna och elevernas anhöriga en möjlighet att umgås under avslappnade former. Kontakten med andra familjer stärks, och insamlade medel går tillbaka till skolan och skolans verksamhet i form av riktade donationer. Dessa donationer kommer alla elever i skolan till godo.

2013 premierades föreningen för gott sammarbete med föräldrar av Förbundet Hem och Skola.

Stöd till skolans kringverksamhet 

Skolans kringverksamhet brukar HoS-föreningen stöda till exempel genom att köpa rastleksaker  såsom fotbollar samt böcker till skolbiblioteket. Föreningen brukar också betala bussarna då skolan anordnar den sk Norrvalladagen med bland annat simning på programmet. Vissa år sponsorerar föreningen teaterbesök, andra år har en cirkusskola besökt skolan. Annan utrustning som skaffats till skolan är klätterställningar till skolgården.  En ljudanläggning har även skaffats till skolans festsal. Också reservcykelhjälmar samt  spelskjortor har betalts av föreningen.

Information till hemmen

Information om verksamheten ges vid evenemang, planeringsmöten med klassföräldrar och via HoS´ infobrev, som distribueras till samtliga hem via eleverna. Information om evenemangen finns också på föreningens hemsidor. Ettornas klassföräldrar får numera också en egen klasspärm, där information om föreningen finns samlad. Informationen i denna klasspärm kan kompletteras vartefter av klassföräldrarna, och pärmen kan följa klassen genom hela lågstadiet.

Finansiering

Finansiering av verksamheten sker genom intäkter vid evenemang samt medlemsavgifter och bidrag från fonder, institutioner och företag.

Under de senaste åren har föreningen fått bidrag från bla:

Tack till våra bidragsgivare!